Belgelerin Askıya Alınması/İptali

ERSEM, belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına/iptaline karar verir:
  • Gözetim tarihi sonuna kadar (belge veriliş tarihinden itibaren ilgili “ERSEM Belgelendirme Programında” belirtilen süre sonu) evrakları tamamlanmayan belgeli personelin belgesi askıya alınır. Askıya alınan kişiler ile yazılı olarak iletişime geçilerek belgelerinin askıya alındığı ve bir ay içinde belgeleri tamamlanmaz ise belgelerinin iptal edileceği bildirilir.  Bu süre sonunda evraklarını tamamlamayanların belgesi iptal edilir.
  • İnşaat sektöründe gözetiminde bilgi ve beceri performansı amiri tarafından yetersiz bulunan çalışanın belgesi askıya alınır. Çalışan, kısaltılmış performans sınavında başarı gösteremez ise belgesi iptal edilir.
  • Belgelendirilmiş personelin “Belge, İşaret ve Logo Kullanım” kurallarına aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikle askıya alınır.  Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.  Bu süre içinde eksik ve hatalarını telafi etmeyen belgelendirilmiş personelin belgesi iptal edilir.
  • Belgelendirme ve gözetim sürecinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgi beyan ettiği anlaşılan ve/ veya sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir.
  • Belge sahiplerinin belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir.
  • MYK ve/veya akreditasyon kurumu tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak kurumumuz tarafından verilmiş olan bir belgenin iptali veya askıya alınmasını gerekliliği oluşması durumunda belge askıya alınır/iptal edilir.
Belgeleri İPTAL edilen personelin listesi iptal gerekçesi belirtilerek iptal işleminden sonra en geç 15 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna elektronik ortamda bildirilir.
Belgesi iptal edilenler belgelerini kullanamazlar ve belirlenen 1 aylık süre içinde ERSEM’ e iade etmekle yükümlüdürler.
Kendilerine yapılan uyarı gereği, belirlenen süre içerisinde belgelerini iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlemler başlatılır.
Belgesi askıya alınan kişilerin, askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermeleri halinde, ERSEM durumu değerlendirerek belgelerini tekrar kullanmasına yönelik kararı en geç 10 gün içinde verir.
Belgesi iptal edilenlerin kişisel web hesapları kapatılır.